Cao Đẳng

Điều khiển tàu biển

04:17 | 28/03/2018

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐN GTVT ĐƯỜNG THỦY II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết đnh số:425/QĐ-ĐTII ngày 10 tháng 4 năm 2017 ca Hiu trưởng Trường CĐN GTVT Đường thủy II)

 

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã nghề: 68401104

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung

+ Nắm vững được các yêu cầu về chuẩn kiến thức của thuyền viên được quy định tại chương II của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW78) sửa đổi năm 2010;

+ Nhận dạng được các loại dây được sử dụng trên tàu biển và vận dụng được kiến thức thuỷ nghiệp trong qua trình sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các loại dây đó;

+ Trình bày được kiến thức về sơn tàu biển, kỹ thuật gõ gỉ, kỹ thuật bảo quản thiết bị trên boong khi thực hiện tốt công việc bảo quản vỏ tàu;

+ Trình bày được kiến thức về hỗ trợ điều động để làm tốt công tác chuẩn bị trước khi điều động tàu, công tác lái tàu và công tác cảnh giới trong khi điều động tàu;

+ Phân tích được các yêu cầu về trực ca để duy trì ca trực an toàn;

+ Phân tích được những kiến thức về địa văn hàng hải nhằm xác định phương hướng trên biển, vị trí tàu và lập kế hoạch tuyến đường;

+ Phân tích được kiến thức về thiên văn hàng hải để xác định sai số la bàn và xác định vị trí tàu;

+ Phân tích được kiến thức về hàng hoá vận tải biển để lập sơ đồ xếp, dỡ hàng, tính toán ổn định tàu, triển khai việc làm hàng, giám định mớn nước;

+ Phân tích được bản đồ thời tiết và các thông tin khí tượng từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để dẫn tàu an toàn;

+ Nắm vững được kiến thức về pháp luật hàng hải và các công ước hàng hải quốc tế để khai thác tàu an toàn;

+ Biết cách lựa chọn các phương án phù hợp để điều động tàu trong điều kiện đặc biệt;

+ Biết cách lựa chọn các biện pháp ứng phó phù hợp khi gặp tình hướng nguy cấp xảy ra;

+ Nắm vững các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

+ Nắm vững được những kiến thức tiếng Anh cơ bản theo chuẩn ngoại ngữ quốc gia.

1.2 Mục tiêu cụ thể

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

+ Sử dụng được một số dụng cụ, khí cụ điện và bảng điện phục vụ trực tiếp cho việc vận hành khai thác các thiết bị trên boong, tắt mở đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng;

+ Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp tốt với các thành viên trên tàu, đại lý, chủ tàu, chính quyền cảng, với hành khách (trên tàu khách);

+ Thực hiện được công tác quản trị tàu, khai thác tàu;

+ Thực hiện được công việc hỗ trợ điều động tàu;

+ Thực hiện được công tác thuỷ nghiệp;

+ Thực hiện được dẫn tàu trên biển trong các điều kiện ngoại cảnh bình thường;

+ Vận hành và khai thác được các trang thiết bị ngành boong đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Xử lý được bằng các hành động phù hợp khi tàu gặp tình huống nguy cấp;

+ Xử lý được bằng các hành động phù hợp khi gặp tàu khác đang gặp nạn;

+ Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường;

+ Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong;

+ Quản lý được chứng chỉ, bằng cấp của thuyền viên trên tàu;

+ Thực hiện được công việc giám sát làm hàng theo kế hoạch;

+ Chằng buộc được chắc chắn khi bảo quản, vận chuyển hàng hoá;

+ Lập được kế hoạch chuyến đi;

+ Lập được kế hoạch xếp, dỡ hàng hoá;

+ Lập được sơ đồ xếp,dỡ  hàng hoá;

+ Quản lý được giấy tờ, hồ sơ tàu;

+ Lập được kế hoạch công việc cho bộ phận boong;

+ Xử lý được các tình huống nguy cấp;

+ Tổ chức và quản lý được nhân sự trên tàu;

+ Hiểu được các chính sách,các quy trình trong hệ thống quản lý an toàn,thực hiện được các quy trình theo công việc được phân công.

+ Thực hiện được Kế hoạch an ninh trên tàu;

+ Có thể đảm nhận được chức danh sỹ quan an ninh & sỹ quan an toàn trên tàu biển.

+ Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau tốt nghiệp, sinh viên

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

Số lượng môn học, mô đun: 36

Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2520 giờ

Khối lượng các môn học chung/đại cương:  450 giờ

Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2070 giờ

Khối lượng lý thuyết: 997 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1390 giờ; Kiểm tra: 133 giờ

 

3. Nội dung chương trình: 

M ã

MH,

M Đ

Tên môn học, mô đun

 

 

 

Số

tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

 

 

Tổng số

Trong đó

thuyết

Thực

hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

 

 

Kiểm

tra

I

Các  môn học chung

MH 01

Chính trị

5

90

60

25

5

MH 02

Pháp luật

2

30

25

3

2

MĐ 03

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

MĐ 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

5

75

58

13

4

MĐ 05

Tin học

3

75

30

41

4

MĐ 06

 Ngoại ngữ (Anh văn)

6

120

60

55

5

 

Tổng (1)

23

450

237

189

24

II

Các  môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

MĐ 07

Kỹ thuật bơi lặn

2

60

4

52

4

MĐ 08

Kỹ năng mềm

2

45

15

27

3

MH 09

An toàn lao động hàng hải

4

75

45

25

5

MĐ 10

Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 1

3

75

15

55

5

MĐ 11

Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 2

3

75

15

55

5

 

Tổng (2)

14

330

94

214

22

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

MH 12

Lý thuyết tàu

3

45

37

5

3

MH 13

Bảo vệ môi trường biển

3

45

37

5

3

MH 14

Khí tượng hải dương

3

45

37

5

3

MH 15

Luật hàng hải

3

45

37

5

3

MĐ16

Thông hiệu hàng hải

2

45

15

27

3

MĐ17

Thuyền nghệ

3

75

15

55

5

MH 18

La bàn từ

3

45

37

5

3

MH 19

Địa văn hàng hải 1

3

60

28

28

4

MH 20

Địa văn hàng hải 2

3

60

28

28

4

MĐ 21

Thông tin liên lạc hàng hải

2

45

15

27

3

MH 22

Quản lý nhân lực buồng lái

3

45

37

5

3

MH 23

Nguyên lý điều khiển tàu thủy

3

45

37

5

3

MĐ24

Điều động tàu

5

120

30

82

8

MĐ25

Máy vô tuyến điện hàng hải

2

45

15

27

3

MĐ26

Máy điện hàng hải

2

45

15

27

3

MĐ27

Trực ca

2

45

15

27

3

MĐ28

Bảo quản vỏ tàu

3

75

15

55

5

MH 29

Thiên văn hàng hải

3

60

30

25

5

MH 30

Hàng hoá vận tải biển

4

75

45

25

5

MH 31

Công ước quốc tế

3

45

37

5

3

MH 32

Bảo hiểm hàng hải

3

45

37

5

3

MH 33

Nghiệp vụ sỹ quan vận hành

3

45

37

5

3

MH 34

Thực tập tốt nghiệp

10

450

0

450

0

 

Tổng (3)

74

1650

636

933

81

III

Các môn học, mô đun tự chọn

MĐ 35

Máy tàu thủy

2

45

15

27

3

MĐ 36

Điện tàu thủy

2

45

15

27

3

MH 37

Nghiệp vụ sỹ quan quản lý

3

45

37

5

3

MĐ 38

Khai thác thương vụ

2

45

15

27

3

 

Tổng (4)

4(5)

90

30(52)

54(32)

6

 

TỔNG CỘNG (1)+(2)+(3)+(4)

115

2520

997

1390

133

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Người học phải tự học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn chính trị; lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của trường.

-Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của trường.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Th.s Bùi Đình Thiện

thegioixinh.net thienhaso.com