Cao Đẳng

Trắc địa công trình

04:36 | 06/04/2018

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐN GTVT ĐƯỜNG THỦY II

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 425/QĐ-ĐTII ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐN GTVT Đường thủy II)

Tên nghề: Trắc địa công trình

Mã nghề:   

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: ́t nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành các công việc của chuyên ngành trắc địa công trình..

Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho sinh viên nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng phù hợp với yêu cầu của thực tế sản xuất ngoài xã hội, tự tìm kiếm việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Kiến thức

- Kiến thức cơ bản về chính trị; văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội.

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

- Mô tả được cách thiết lập một bản vẽ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy tắc biểu diễn vật thể, chi tiết, các quy định đường nét trong bản vẽ kỹ thuật;

- Trình bày được các phương pháp đo vẽ bản đồ, bình đồ;

- Ứng dụng được kiến thức Autocad trong biên tập bản đồ, bình đồ, mặt cắt;

- Miêu tả được nội dung của lý thuyết môn học đo đạc điện tử, các ứng dụng của chúng trong các thiết bị đo đạc điện tử;

- Trình bày được kiến thức cơ bản trắc địa như các đơn vị đo lường, các hệ toạ độ, các phương pháp biểu diễn quả đất; khái niệm về bản đồ, bình đồ và mặt cắt, định hướng đường thẳng; hai bài toán cơ bản trong trắc địa, sử dụng bản đồ;

- Trình bày được phương pháp tính sai số của các đại lượng dạng hàm số, phương pháp bình sai lưới đo đạc đơn giản;

- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo thiết bị và các phương pháp đo góc, đo khoảng cách, đo độ cao;

- Mô tả được các ứng dụng, các phương pháp thực hiện công tác trắc địa trong xây dựng, giám sát thi công và quản lý công trình;

- Trình bày được phương pháp tổ chức sản xuất trắc địa và trắc địa công trình, cách xây dựng và sử dụng đơn giá công tác trắc địa.

- Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện; đánh giá các quá trình thực hiện các công việc xây dựng của nghề đo đạc.

b) Kỹ năng

- Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo.

- Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc, phối hợp tốt với các bên liên quan.

- Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa truyền thống và một số thiết bị quang điện tử thông dụng để phục vụ công tác đo vẽ chuyên ngành;

- Thực hiện được các phép đo góc, đo khoảng cách, đo cao để xây dựng hệ thống lưới khống chế trắc địa công trình phục vụ đo vẽ bình đồ khu vực và phục vụ thi công, giám sát công trình trong thời gian xây dựng và thời gian khai thác;

- Tính toán và bình sai được các lưới khống chế cơ sở, lưới khống chế thi công đơn giản và các dạng lưới khống chế đo vẽ khác;

- Đo vẽ được bình đồ khu vực xây dựng, mặt cắt địa hình của tuyến;

- Bố trí được công trình từ bản vẽ thiết kế ra thực địa; theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh được thi công đúng với thiết kế được duyệt;

- Ứng dụng được kiến thức chuyên môn nghề phục vụ cho khảo sát, thiết kế, thi công và hoàn công các công trình xây dựng;

- Tổ chức thực hiện được công tác quan trắc biến dạng và tính toán được biến dạng của công trình;

- Ứng dụng được các quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật của chuyên ngành trắc địa và các chuyên ngành xây dựng khác;

- Tổ chức được làm việc theo tổ, làm được dự toán chi phí công tác trắc địa;

- Có khả năng hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp;

- Có năng lực ngoại ngữ, có thể đọc được các bản vẽ xây dựng bằng tiếng Anh.

c) Mức tự chủ và trách nhiệm

Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi, có khả năng tự học tập, nghiên cứu, hoặc học lên trình độ cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc phạm vi nghề nghiệp của mình.

Có thể hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

Có khả năng đánh giá chất lượng công việc hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc với chức năng của một kỹ thuật viên hoặc tổ trưởng phụ trách công tác trắc địa tại :

- Phòng kỹ thuật, tổ kỹ thuật hiện trường các đơn vị xây dựng;

          - Đội khảo sát địa hình của các công ty tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình.

- Các xí nghiệp khảo sát địa hình, địa chính.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

-         Số lượng môđun, mô đun: 35

-         Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2565 giờ

-         Khối lượng các môđun chung/đại cương 450 giờ

-         Khối lượng các môđun, mô đun chuyên môn: 2025 giờ

-         Khối lượng lý thuyết: 546 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1479 giờ

-         Thời gian toàn khóa học: 104 tuần

-         Thời gian nghỉ hè, tết, lễ:16 tuần

-         Thời gian thi kết thúc môđun, mô đun, tốt nghiệp: 6 tuần

-         Thời gian thực  học: 82 tuần

3. Nội dung chương trình:

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

thực tập/ thí nghiệm bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung bắt buộc

23

450

226

194

30

MH

01

Chính trị

5

90

60

24

6

MH

02

Pháp luật

2

30

28

 

2

MH

03

Giáo dục thể chất

3

60

26

30

4

MH

04

Giáo dục quốc phòng

4

75

41

30

4

MH

05

Tin học cơ bản

3

75

11

60

4

MH

06

Anh văn cơ bản

6

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở/ chuyên môn bắt buộc

79

2025

546

1379

100

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

14

255

145

91

19

07

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

MH

08

Vẽ kỹ thuật

3

60

27

30

3

MH

09

An toàn lao động - Bảo vệ môi trường

3

45

35

5

5

MH

10

Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000

2

30

25

3

2

11

Vẽ bản đồ trên máy tính(AutoCad)

2

45

15

25

5

MH

12

Luật đất đai

2

30

28

 

2

II. 2

Các môn học, mô đun chuyên môn 

65

1680

375

1228

77

MH

13

Đại cương công trình xây dựng

3

45

41

 

4

MH

14

Trắc địa đại cương

3

60

30

25

5

15

Thiết bị đo đạc

2

45

15

25

5

MH

16

Lý thuyết sai số và tính toán trắc địa

3

45

30

10

5

17

Xây dựng và bình sai lưới khống chế mặt bằng cấp cơ sở.

3

60

27

30

3

18

Xây dựng và bình sai lưới khống chế độ cao cấp cơ sở.

2

45

15

27

3

19

Xây dựng lưới khống chế mặt bằng và độ cao cấp đo vẽ

3

60

25

30

5

20

Thực tập trắc địa cơ bản

4

105

10

90

5

21

Đo vẽ mặt cắt địa hình

2

45

12

30

3

22

Bố trí công trình.

2

60

5

50

5

23

Đo vẽ hoàn công công trình

3

75

15

56

4

24

Quan trắc biến dạng công trình

2

45

15

25

5

25

Hệ thống định vị toàn cầu GPS và đo GPS

2

45

13

30

2

26

Trắc địa phục vụ nạo vét và san nền

3

60

27

30

3

27

Trắc địa địa chính

5

135

15

115

5

28

Trắc địa công trình dân dụng và công nghiệp

4

90

25

60

5

29

Trắc địa công trình thủy lợi

4

90

25

60

5

30

Trắc địa công trình cầu đường bộ

5

120

30

85

5

31

Thực tập tốt nghiệp

10

450

 

450

 

III

 

Các môn học, mô đun chuyên môn tự chọn (Chọn 02 trong 04 MH/MĐ)

4

90

26

60

4

32

Dự toán công trình

2

45

13

30

2

33

Tin học chuyên ngành: Phần mềm vẽ bản đồ địa hình (Topo)

2

45

13

30

2

34

Tin học chuyên ngành: Ngôn ngữ Lập trình Autolisp

2

45

13

30

2

35

Quản lý dự án

2

45

13

30

2

 

 

 Tổng:

106

2565

798

1633

134

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để sinh viên  có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà Trường bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp xây dựng, các công trình đang được xây dựng;

    - Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

-        Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp , trắc nghiệm, bài tập thực hành.

-        Thời gian kiểm tra:

+ Lý thuyết: Viết: không quá 120 phút; Trắc nghiệm: không quá 60 phút

+ Thực hành: không quá 4 giờ.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

Số

TT

Môn Thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị.

Viết,trắc nghiệm

Viết: không quá 120 phút

Trắc nghiệm: không quá 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng chuyên môn

 

 

- Lý thuyết tổng hợp

Viết, trắc nghiệm

Vấn đáp

Viết: không quá 180 phút

Vấn đáp: không quá 20 phút

- Thực hành 

Bài thi thực hành

Không quá 8 giờ

 

Hoặc Đồ án tốt nghiệp 

 

Không quá 4 tuần

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com