Trung Cấp

Kế toán doanh nghiệp

01:16 | 20/04/2018

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐN GTVT ĐƯỜNG THỦY II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 424/QĐ-ĐTII ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thuỷ II)

 

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành, nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp từ Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp Kế toán doanh nghiệp có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn về kế toán - tài chính, có khả năng tổng hợp, xử lý các nghiệp vụ kinh tế, hạch toán kế toán, ứng dụng các phần mềm kế toán và tổ chức bộ máy kế toán cho doanh nghiệp, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có đạo đức nghề nghiệp phù hợp với các yêu cầu phát triển nghề nghiệp và xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng:

- Kiến thức:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong lĩnh vực kế toán;

+ Trình bày được các quy định về kế toán;

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

+ Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;

- Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Về chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Về thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong Chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán doanh nghiệp, sinh viên thích ứng vị trí công tác:

- Kế toán viên tại các loại hình công ty kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực, làm việc tại các bộ phận kinh doanh, tín dụng, tài chính – kế hoạch ở ngân hàng, tổ chức tín dụng với vị trí nhân viên thừa hành.

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun:

22

MH/MĐ

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:

77

Tín chỉ

- Khối lượng học toàn khóa học:

1,660

giờ

- Khối lượng các môn học chung:

285

giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:

1,375

giờ

- Khối lượng lý thuyết:

580

giờ

- Khối lượng thực hành, thực tập, thảo luận:

1,080

giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ Thực tập/ Bài tập/ Thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung

10

285

120

143

22

MH 01

Chính trị

2

30

25

3

2

MH 02

Pháp luật

1

15

10

3

2

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

5

120

47

65

8

MH 05

Tin học

1

30

5

23

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

3

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

64

1,375

460

825

90

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

21

345

215

102

28

MĐ 07

Kỹ năng mềm

3

45

15

25

5

MH 08

Pháp luật kinh tế

2

30

25

3

2

MH 09

Soạn thảo văn bản

2

45

15

25

5

MH 10

Kinh tế vi mô

4

60

45

10

5

MH 11

Lý thuyết thống kê

3

45

35

7

3

MH 12

Lý thuyết tài chính tiền tệ

3

45

35

7

3

MH 13

Lý thuyết kế toán

4

75

45

25

5

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

37

910

185

671

54

MH 14

Thuế

3

60

30

26

4

MH 15

Tài chính doanh nghiệp

5

90

60

25

5

MĐ 16

Kế toán doanh nghiệp 1

6

120

55

60

5

MĐ 17

Kế toán doanh nghiệp 2

6

150

70

70

10

MĐ 18

Tin học kế toán

3

60

25

30

5

MĐ 19

Thực hành kế toán doanh nghiệp

5

150

10

130

10

MĐ 20

Thực tập tốt nghiệp

10

280

 

270

10

II.3

Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4)

6

120

60

52

8

MH 21

Kế toán thương mại dịch vụ

3

60

30

26

4

MH 22

Marketing

3

60

30

26

4

MH 23

Kế toán quản trị

3

60

30

26

4

MH 24

Thị trường chứng khoán

3

60

30

26

4

 

 Tổng cộng

77

1,660

580

968

112

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

STT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật.

5

Đi thực tế

Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

- Hình thức kiểm tra hết môn học, môn đun: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.

- Thời gian kiểm tra:

STT

MH/MĐ kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

1

Lý thuyết

Viết

Vấn đáp

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

Không quá 90 phút

2

Thực hành

Viết (Bộ chứng từ, sổ sách)

Vấn đáp

Máy vi tính

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

Không quá 120 phút

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Sinh viên phải học hết Chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán doanh nghiệp và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Trung cấp;

- Các môn thi tốt nghiệp:

+ Chính trị: Theo quy định hiện hành;

+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: Các kiến thức trọng tâm về: Kế toán, tài chính, thuế doanh nghiệp;

+ Thực hành nghề nghiệp: Các kỹ năng về lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

 - Thời gian làm bài thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Viết

Không quá 120 phút

Trắc nghiệm

Không quá 90 phút

3

Thực hành nghề nghiệp

Viết (Bộ chứng từ, sổ sách)

Không quá 8 giờ

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng Trung cấp theo quy định hiện hành của trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đình Thiện

 

thegioixinh.net thienhaso.com