Cơ cấu tổ chức

02:52 | 13/06/2019


CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

 

I. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG.

Được thành lập theo quyết định của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam, là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường.

Nhiệm vụ của HĐT:

1. Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế;

3. Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường theo quy định của pháp luật;

4. Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng;

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐT, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường và các quy định.

II. HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng là người đứng đầu Nhà trường, đại diện cho Nhà trường trước pháp luật;

- Hiệu trưởng là người tổ chức, xây dựng, quản lý, điều hành bộ máy của trường;

Nhiệm vụ của Hiệu trưởng:

1. Ban hành các quy chế, quy định trong trường theo Nghị quyết của HĐT;

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐT;

3. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Nhà trường theo nghị quyết của HĐT;

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh trưởng, phó các tổ chức của Nhà trường;

5. Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; quyết định cơ cấu, số lượng người làm việc và quyết định trả lương theo hiệu quả, chất lượng công việc;

6. Tuyển dụng viên chức, người lao động theo nhu cầu của Nhà trường;

7. Ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo;

9. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động đào tạo của trường theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

11. Chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường; hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng và ban giám hiệu trước HĐT;

12. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các quy định.

III. TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐOÀN THỂ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

2. Tổ chức Đoàn thể; Tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.

IV. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Các hội đồng tư vấn trong trường do hiệu trưởng thành lập để tư vấn cho hiệu trưởng về một số công việc cần thiết, liên quan đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà trường. Hội đồng tư vấn làm theo vụ việc, không hưởng lương và tự giải tán sau khi hoàn thành công việc.

V. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1. Phó hiệu trưởng là người giúp hiệu trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường.

2. Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng; được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.

VI. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC TRƯỜNG

1. Phòng Đào tạo – Khoa học & Đối ngoại

* Chức năng: Là Phòng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của Nhà trường; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý giám sát các quá trình đào tạo; Đề xuất và tổ chức thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và năng lực của nhà trường;

* Nhiệm vụ:

a. Công tác Đào tạo:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo; thực hiện kế hoạch biên soạn, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy, ngân hàng đề thi; cải tiến phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên hàng năm và kế hoạch dài hạn của Nhà trường;

- Quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ theo qui chế hiện hành;

- Nghiên cứu, nắm bắt thông tin về thị trường lao động và nhu cầu đào tạo để kịp thời điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo sát với thực tiễn;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hội giảng giáo viên; hội thi học sinh giỏi và tham gia quản lý các hoạt động khác của HS-SV;

- Nghiên cứu đề án phát triển nhà trường cho phù hợp với từng giai đoạn, lập hồ sơ và làm thủ tục mở ngành học mới theo qui định;

- Mở rộng hợp tác, liên kết và trao đổi kinh nghiệm đào tạo với các trường tiên tiến, các tổ chức nghiên cứu khoa học trong khu vực và quốc tế để mở rộng qui mô hoạt động của nhà trường;

- Quản lý thư viện và tài sản, thiết bị được giao;

- Thực hiện các công việc giáo vụ;

b. Công tác Khoa học và quản lý chất lượng

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn về nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ cấp trường và hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt khảo sát giảng dạy, tổ chức đánh giá nội dung chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ cho công tác bảo đảm chất lượng đào tạo của trường;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm và tổ chức thực hiện các nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Phòng Tổ chức hành chính & Quản trị thiết bị

* Chức năng: Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý và điều hành về công tác tổ chức, công tác hành chính và quản trị thiết bị.

* Nhiệm vụ:

a. Công tác Tổ chức

- Tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động phù hợp với quy mô phát triển của Nhà trường;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ chung cho các đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Trường;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường;

- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Tham gia xây dựng các nội qui, qui chế làm việc của trường;

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

b. Công tác hành chính

- Xây dựng và theo dõi các chương trình công tác của trường;

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính - văn thư, lưu trữ theo đúng qui trình quản lý văn thư - lưu trữ;

- Tổ chức in ấn, đánh máy, sao văn bản, đặt và phân phối báo chí phục vụ cho các hoạt động của trường;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính;

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết trong Trường;

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh;

- Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường;

- Trực tiếp quản lý cây xanh thảm cỏ;

-  Quản lý tài sản, thiết bị được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

c. Công tác quản trị thiết bị

- Xây dựng các phương án, đề án, kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập;

- Trực tiếp thực hiện công tác quản lý - bảo trì - tư vấn sửa chữa cơ sở vật chất;

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân thực hiện việc mua sắm tài sản, vật tư;

- Quản lý tài sản vật tư phục vụ cho hoạt động giảng dạy, thực tập, NCKH của các đơn vị trong trường;

- Quản lý hệ thống điện, nước, chiếu sáng, máy phát điện, hệ thống camera quan sát, điện thoại, mạng internet;

- Chủ trì xây dựng định mức tiêu hao thiết bị, vật tư;

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Phòng Tài chính – Kế toán

* Chức năng: Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động về tài chính, kế toán và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán theo qui định Nhà nước.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng dự toán thu, chi hàng quí, hàng năm và trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thu, chi của trường theo đúng qui định về chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước;

- Xây dựng các loại hợp đồng kinh tế của trường với các đơn vị, đồng thời tổ chức theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ thu, chi thanh quyết toán của hợp đồng đó;

- Phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính - kế toán của Nhà nước và các qui định của cơ quan quản lý cấp trên về thống kê, thông tin kinh tế, mẫu biểu cho các đơn vị và cá nhân trong trường;

- Kết hợp với Phòng Tổ chức hành chính & Quản trị thiết bị định kỳ kiểm kê tài sản, xử lý các tài sản, thiết bị hư hỏng hoặc thất thoát theo qui định;

- Quản lý tài sản, thiết bị được giao;

- Chủ trì đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối thu nhập trong Trường;

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên

* Chức năng:đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc triển khai chiến lược tuyển sinh, tuyên truyền và giáo dục chính trị - tư tưởng cho SV-HS toàn trường chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; quản lý sinh viên và hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên về học tập, rèn luyện đạo đức lối sống.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng Quy chế tuyển sinh và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm;

- Triển khai nội qui, qui chế học tập, rèn luyện đối với sinh viên-học sinh;

- Hướng dẫn nghiệp vụ và duy trì chế độ sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp;

- Tập hợp các số liệu về giáo dục đạo đức theo qui chế để tham mưu cho BGH xét, công nhận tốt nghiệp, học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm giá dịch vụ đào tạo đối với sinh viên-học sinh;

- Kết hợp với Đoàn thanh niên và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nội khóa, ngoại khóa;

- Tiếp nhận và giải quyết đơn, thư theo yêu cầu của học sinh - sinh viên trong phạm vi quản lý của phòng. Theo dõi và giúp đỡ học sinh - sinh viên cá biệt, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nội qui, qui chế rèn luyện đối với sinh viên - học sinh;

- Thực hiện công tác y tế trong trường;

- Tham gia quản lý ký túc xá; Phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nơi trường đóng;

- Tổ chức giới thiệu việc làm cho sinh viên - học sinh của trường và thống kê, theo dõi tình hình việc làm của sinh viên - học sinh trên cơ sở đó để đề xuất đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo;

- Quản lý tài sản, thiết bị được giao;

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

VII. KHOA CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC TRƯỜNG

* Chức năng: đơn vị trực tiếp quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và người học thuộc khoa phụ trách để thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch hàng năm; 

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học/mô-đun liên quan, bảo đảm tính thống nhất của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định;

- Quản lý tài sản, thiết bị được giao;

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

VIII. CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG, SẢN XUẤT, DỊCH VỤ

1. Trung tâm Tư vấn và ng dụng khoa học công nghệ giao thông vận tải (CTTA) có nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ GTVT;

- Thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành GTVT;

- Khai thác các phương tiện thiết bị nhà xưởng được giao.  

2. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thuyền viên (CTC) là một đơn vị dịch vụ của trường,  có nhiệm vụ:

- Tham gia các hoạt động đào tạo hàng năm của trường;

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên ngành Hàng hải để cấp giấy chứng nhận theo quy định.  

thegioixinh.net thienhaso.com