Cựu sinh viên

Danh sách cựu sinh viên Khoa Kinh tế

11:03 | 25/05/2017
Danh sách cựu sinh viên Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II
   NGUYỄN ĐÌNH ANH

-  Sinh ngày: 25/10/1991

-  Quê quán: Thái Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại: 

   VŨ THỊ LAN ANH

-  Sinh ngày: 19/01/1991

-  Quê quán: Nam Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại: 

   NGUYỄN THỊ HOÀN CHÂU

-  Sinh ngày: 28/2/1988

-  Quê quán: Bình Phước

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   HOÀNG THỊ CÚC

-  Sinh ngày: 23/6/1985

-  Quê quán: Lạng Sơn

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN THÀNH ĐỨC

-  Sinh ngày:08/08/1991

-  Quê quán: Bình Phước

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN THU DUNG

-  Sinh ngày: 12/3/1991

-  Quê quán: Lâm Đồng

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   PHÙNG BÁ DŨNG

-  Sinh ngày: 20/9/1991

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   LÊ ANH DUY

-  Sinh ngày: 15/8/1991

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

 
  ĐẶNG NGỌC HẢI

-  Sinh ngày: 30/5/1990

-  Quê quán: Quảng Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN NGỌC HIỂN

-  Sinh ngày: 18/3/1990

-  Quê quán: Quảng Nam

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

 
  ĐẶNG HỮU HÙNG

-  Sinh ngày: 01/01/1987

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGÔ THỊ HUYỀN

-  Sinh ngày: 09/5/1990

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   LÊ QUỐC KHÀNH

-  Sinh ngày: 20/9/1991

-  Quê quán: Tiền Giang

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN THỊ LỢI

-  Sinh ngày: 25/9/1990

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   KIM THỊ MƠ

-  Sinh ngày:11/9/1991

-  Quê quán: Lâm Đồng

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN THỊ NA

-  Sinh ngày: 02/12/1991

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại: 

 
 ĐỔNG LƯU XUÂN NỮ BÍCH NGỌC

-  Sinh ngày: 04/9/1990

-  Quê quán: Ninh Thuận

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   TRƯƠNG THỊ MỸ NGỌC

-  Sinh ngày: 26/8/1990

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGÔ THANH PHI

-  Sinh ngày: 21/11/1991

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN THỊ PHƯỚC

-  Sinh ngày: 01/01/1991

-  Quê quán: Gia Lai

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN PHAN QUẾ PHƯƠNG

-  Sinh ngày: 04/10/1991

-  Quê quán: Hải Dương

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   TRỊNH THÁI QUÂN

-  Sinh ngày: 07/10/1991

-  Quê quán: Quảng Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   LÊ HUỲNH PHƯỢNG THUẬN

-  Sinh ngày: 13/12/1991

-  Quê quán: Vĩnh Long

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại: 

   PHAN THỊ THU THÚY

-  Sinh ngày: 08/3/1989

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   PHẠM THỊ THỦY

-  Sinh ngày: 01/7/1991

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

 
  TRỊNH THỊ THANH THỦY

-  Sinh ngày: 08/7/1991

-  Quê quán:  Quảng Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   TRẦN VĂN TOÀN

-  Sinh ngày: 12/12/1991

-  Quê quán: Kiên Giang

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

                

TRẦN THỊ TRANG

-  Sinh ngày: 24/12/1990
   -  Quê quán: Lâm Đồng

-  Khóa học: 2009 - 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kỹ thuật xây dựng

-  Đơn vị công tác: Vườn ươm cây giống Hải quân

-  Chức vụ: Kế toán

   -  Điện thoại: 01694055044 

   HUỲNH THỊ THANH TÚ

-  Sinh ngày: 15/02/1986

-  Quê quán: Long An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   LÊ THANH TÚ

-  Sinh ngày: 27/12/1984

-  Quê quán: Long An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại: 

 

 BÙI THỊ HUỆ VÂN

-  Sinh ngày: 06/12/1990

-  Quê quán: Long An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại: 


   NGUYỄN THANH VÂN

-  Sinh ngày: 22/3/1990

-  Quê quán: Long An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN THỊ VIÊN

-  Sinh ngày: 16/4/1991

-  Khóa học: 2009 - 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Thành Quân

-  Chức vụ: Kế toán

-  Điện thoại: 0905864507

   TRẦN THỊ THẢNH

-  Sinh ngày: 1991

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Gia Lai

-  Điện thoại:

   ĐINH QUANG TUẤN

-  Sinh ngày: 05/3/1991

-  Khóa học: 2012 – 2015

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Đơn vị công tác: Công ty TNHH TM DV
                                  Kỹ Thuật xây dựng BSE
 

-  Chức vụ: Kế toán

  - Điện thoại: 0963369487

   TRẦN ĐÌNH TRÍ

-  Sinh ngày: 1992

-  Khóa học: 2010 - 2013

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Quảng Ngãi

-  Điện thoại:

 
 BÙI THỊ NGUYỆT ÁNH

-  Sinh ngày: 13/10/1993

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán
  - Quê quán: Thanh Hóa

-  Điện thoại: 

   LÊ THỊ THÙY DUNG

-  Sinh ngày: 20/02/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Bình Định 

-  Điện thoại: 

   

MAI THỊ NGỌC HÀ

-  Sinh ngày: 25/10/1990

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Bến Tre 

-  Điện thoại:

   NGUYỄN NGỌC HẠNH

-  Sinh ngày: 31/12/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Cần Thơ 

-  Điện thoại: 

   NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

-  Sinh ngày: 30/4/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh 

-  Điện thoại: 

  ĐOÀN THỊ HỒNG LÊ

-  Sinh ngày: 30/4/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Tiền Giang 

-  Điện thoại: 

   NGUYỄN THỊ THÙY LINH

-  Sinh ngày: 02/12/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Hà Tĩnh 

-  Điện thoại: 

   HOÀNG THỊ HIỀN

-  Sinh ngày: 14/12/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Nghệ An 

-  Điện thoại: 

   NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

-  Sinh ngày: 08/9/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh 

-  Điện thoại: 

  LÊ VĂN THÁI

-  Sinh ngày: 22/02/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: An Giang 

-  Điện thoại: 

  NGUYỄN THỊ KIM THY

-  Sinh ngày: 15/3/1995

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Điện thoại:

  TRƯƠNG THỊ NHẬT VI

-  Sinh ngày: 01/01/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Đồng Nai

-  Điện thoại:

   NGUYỄN THỊ TÂM

-  Sinh ngày: 24/8/1996

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: Phú Yên

-  Điện thoại:

   NGUYỄN ÁNH NGỌC

-  Sinh ngày: 25/11/1995

-  Khóa học: 2014 - 2017

-  Tốt nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp

-  Chức vụ: Kế toán

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Điện thoại:

   
thegioixinh.net thienhaso.com