Cựu sinh viên

Danh sách cựu sinh viên Khoa Máy - Điện

10:53 | 25/05/2017
Cựu sinh viên Khoa Máy - Điện
 

NGUYỄN VĂN NGỌ

-  Sinh ngày: 13/08/1990
  -  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2008 – 2010

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác & sửa chữa máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác: Trường CĐ GTVT Đường thủy II

-  Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

   -  Điện thoại: 0908385369 

                                      HUỲNH THANH CHÍ

-  Sinh ngày: 17/2/1991

-  Quê quán: Bến Tre

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

  -  Điện thoại: 

 
  TRẦN HỮU ĐẠT

-  Sinh ngày: 11/5/1991

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

   LÊ DANH ĐỨC

-  Sinh ngày: 22/11/1985

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   VŨ VĂN ĐỨC

-  Sinh ngày: 30/6/1991

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
 PHẠM VĂN HẬU

-  Sinh ngày: 04/3/1991

-  Quê quán: Hải Dương

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VINH HIỂN

-  Sinh ngày: 20/01/1991

-  Quê quán: Khánh Hòa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   CHU NGỌC KHANG

-  Sinh ngày: 04/12/1988

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   VŨ CÔNG LUYỆN

-  Sinh ngày: 22/7/1991

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

   DƯƠNG ĐỨC NHẬT

-  Sinh ngày: 21/10/1991

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VĂN PHÚ

-  Sinh ngày: 01/5/1989

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   TRƯƠNG DOÃN QUÂN

-  Sinh ngày: 22/9/1990

-  Quê Quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   TRƯƠNG DOÃN QUÂN

-  Sinh ngày:

-  Quê Quán:

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV 716

-  Chức vụ: Phó phòng kỹ thuật

-  Điện thoại: 0986474009
 

   TRẦN LÝ QUỐC

-  Sinh ngày: 04/8/1991

-  Quê Quán: Cần Thơ

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH

-  Sinh ngày: 24/02/1990

-  Quê Quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác: Công ty TNHH Phương Nga

-  Chức vụ: Máy trưởng

-  Điện thoại:
 

 
 PHẠM VĂN SƠN

-  Sinh ngày: 14/11/1991

-  Quê Quán: Hải Hưng

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
  HOÀNG ĐỨC THÔNG

-  Sinh ngày: 22/01/1989

-  Quê Quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   TRIỆU MINH THỦY

-  Sinh ngày: 11/7/1990

-  Quê Quán: Thái Nguyên

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VĂN TUÂN

-  Sinh ngày: 05/4/1991

-  Quê Quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
  ĐẶNG MINH TUẤN

-  Sinh ngày: 19/12/1988

-  Quê Quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   TRẦN VĂN TUẤN

-  Sinh ngày: 30/6/1989

-  Quê Quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN QUANG VINH

-  Sinh ngày: 11/8/1990

-  Quê Quán: Bến Tre

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
  VŨ QUANG VINH

-  Sinh ngày: 02/9/1987

-  Quê Quán: Thái Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 
  ĐỖ THANH BÌNH

-  Sinh ngày:20/2/1991

-  Quê quán: Đăl Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

   NGUYỄN TẤN ĐẠT

-  Sinh ngày: 29/7/1989

-  Quê quán: Long An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   BÙI CHÍ HIẾU

-  Sinh ngày: 04/5/1991

-  Quê quán: Quảng Nam

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VIỆT HÙNG

-  Sinh ngày: 20/11/1989

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   PHAN ĐÌNH HƯNG

-  Sinh ngày: 15/11/1991

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
  NGUYỄN ĐĂNG MÙI

-  Sinh ngày: 11/12/1991

-  Quê quán: Quảng Nam

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN QUÀNG NAM

-  Sinh ngày: 04/2/1991

-  Quê quán: Lâm Đồng

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
  TRẦN THÀNH NGHĨA

-  Sinh ngày: 27/7/1991

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN QUANG PHÚC

-  Sinh ngày: 20/8/1990

-  Quê quán: Quảng Nam

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGÔ MINH SANG

-  Sinh ngày: 13/9/1991

-  Quê quán: Bến Tre

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
 PHẠM VĂN THÀNH 

-  Sinh ngày: 08/9/1991

-  Quê quán: Lâm Đồng

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   VŨ VĂN TOÀN

-  Sinh ngày: 16/8/1991

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   HÀ NGUYÊN VŨ

-  Sinh ngày: 01/4/1990

-  Quê quán: Quảng Trị

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
 ĐẶNG TUẤN ANH

-  Sinh ngày: 16/3/1991

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
 ĐẶNG HOÀI BẮC

-  Sinh ngày: 13/01/1991

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
 TRẦN CÔNG HOÀNG

-  Sinh ngày: 15/02/1990

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   CAO DUY KHÁNH

-  Sinh ngày: 20/9/1991

-  Quê quán: Đăl Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   THÂN HOÀNG TÂM

-  Sinh ngày: 28/9/1991

-  Quê quán: Bến Tre

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
  CHU QUANG THÁI

-  Sinh ngày: 12/7/1991

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN PHÚC THẮM

-  Sinh ngày: 02/3/1991

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 
  ĐINH VĂN THUYÊN

-  Sinh ngày: 07/5/1990

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   BÙI VĂN TUYÊN

-  Sinh ngày: 27/10/1989

-  Quê quán: Ninh Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   HOÀNG XUÂN VŨ

-  Sinh ngày: 29/8/1989

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

   LÊ ANH QUÂN

-  Sinh ngày: 08/12/1992

-  Khóa học: 2010 - 2013

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác: Công ty TNHH Quang Minh

-  Chức vụ: 4E

  -  Điện thoại: 0972580481
   LÂM QUANG THÔNG

-  Sinh ngày: 02/1/1991

-  Khóa học: 2010 - 2013

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên

-  Chức vụ: Máy trưởng

  - Điện thoại: 01668194080
   NGUYỄN PHI

-  Sinh ngày: 12/4/1990

-  Khóa học: 2011 – 2014

-  Tốt nghiệp ngành: Khai thác máy tàu thủy

-  Đơn vị công tác: Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an tỉnh Bạc Liêu

-  Chức vụ: Cán bộ

   - Điện thoại: 0919900412
   
   
thegioixinh.net thienhaso.com