Hội đồng trường

Hội đồng trường

08:10 | 28/01/2021

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường. 

Hội đồng trường có các  nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường; Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế; Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật; Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường và các quy định cụ thể sau đây:
1. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;
2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;
3. Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;
4. Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;
5. Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của hội đồng trường. Nếu hội đồng trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan chủ quản trường.
* Danh sách Hội đồng trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II - Nhiệm kỳ 2021 - 2025


 TT  Họ và tên  Chức vụ  Ghi chú

1

Ông Nguyễn Đức Thắng

Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư phụ trách Đảng uy

Chủ tịch

2

Ông Trần Quang Trung

Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam

Thành viên

3

Ông Trần Văn Chín

Hiệu trưởng

Thành viên

4

Ông Đặng Lợi

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

5

Ông Nguyễn Văn Ngọ

Bí thư Đoàn Thanh niên

Thành viên

6

Bà Nguyễn Thị Hòa

Phó Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

7

Ông Trần Văn Sơn

Trưởng phòng Tổ chức hành chính & Quản trị thiết bị

Thành viên

8

Bà Nguyễn Thanh Diệu

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Thành viên

9

Ông Lê Xuân Khoan

Trưởng khoa Khoa học cơ bản

Thành viên

10

Ông Nguyễn Huy Thạch

Phó Trưởng khoa Máy - Điện

Thành viên

11

Ông Phạm Anh Dũng

Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn & Ứng dụng công nghệ Giao thông vận tải

Thành viên

12

Ông Hoàng Duy Đàn

Trưởng Khoa Điều khiển

Thành viên

13

Ông Lê Văn Mộng

Trưởng phòng đào tạo - Khoa học & Đối ngoại

Thư ký

Quy chế hoạt động hội đồng trường!

thegioixinh.net thienhaso.com