Hội đồng trường

Giới thiệu Hội đồng trường

08:10 | 19/04/2018

I. GIỚI THIỆU

1

Ông Nguyễn Đức Thắng

Giám đốc TT.CTTA

CT. HĐT

2

Ông Bùi Đình Thiện

Hiệu trưởng/Bí thư Đảng ủy

TV

3

Ông Trần Hữu Thanh

Phó hiệu trưởng

TV

4

Ông Đặng Lợi

Phó hiệu trưởng

TV

5

Ông Trần Văn Chín

Phó hiệu trưởng/Chủ tịch Công đoàn

TV

6

Ông Lê Văn Mộng

TP.Đào tạo

Thư ký

7

Ông Nguyễn Văn Ngọ

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TV

8

Ông Trần Văn Sơn

TP.QTTB

TV

9

Nguyễn Thị Thanh Diệu

TP.Tài vụ

TV

10

Ông Lưu Khung Hướng

PTK Máy điện

TV

11

Ông Hồ Bá Toàn

TK.Công trình

TV

12

Ông Nguyễn Huy Thạch

Giảng viên Khoa Máy điện

TV

13

Ông Nguyễn Hồng Tuyên

PTP.TCCB Cục ĐTNĐ Việt Nam

TV

 II. QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường. 

Hội đồng trường có các  nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường; Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế; Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật; Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường và các quy định cụ thể sau đây:

1. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;

2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

3. Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;

4. Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

5. Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của hội đồng trường. Nếu hội đồng trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan chủ quản trường.


Quy chế hoạt động hội đồng trường!

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com