Khoa chuyên môn

Khoa Điều khiển

09:18 | 30/03/2018

1. NHÂN SỰ

 


Chức vụ: Trưởng Khoa
Họ tên: Nguyễn Đình LongChức vụ: Phó Khoa
Họ tên: Hoàng Văn Sơn


2. GIỚI THIỆU 

a. Chức năng

F Tham mưu giúp Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo tại đơn vị; cải tiến chương trình đào tạo; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình; bồi dưỡng giáo viên;

F Quản lý cán bộ, viên chức; quản lý giáo dục học sinh sinh viên; quản lý tài sản của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

b. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy;

F Xây dựng kế hoạch giáo viên;

F Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy của đơn vị căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học của Nhà trường;

F Giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên;

F Tổ chức biên soạn đề thi, đáp án;

F Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên theo học kỳ, khóa học;

F Tổ chức học bù, thi lại theo kế hoạch của toàn trường;

F Tổ chức xây dựng, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; phát triển chương trình đào tạo.

-  Quản lý và bồi dưỡng giáo viên

F Quản lý, phân công giáo viên giảng dạy và tham gia các hoạt động đào tạo;

F Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên của đơn vị quản lý;

F Dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên;

F Tổ chức các hoạt động chuyên môn;

F Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên: Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm;

 F Phân công và giám sát công tác giáo viên chủ nhiệm;

 F Đề xuất khen thưởng và kỷ luật giáo viên.

- Quản lý giáo dục học sinh sinh viên

F Quản lý học sinh sinh viên đang học tập tại khoa;

F Kiểm tra việc chấp hành qui chế học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên;

F Đề xuất khen thưởng và kỷ luật học sinh sinh viên;

F Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện quản lý giáo dục HS-SV.

-  Hướng dẫn và quản lý học sinh sinh viên thực tập

F Liên hệ nơi thực tập cho học sinh sinh viên;

F Hướng dẫn và quản lý học sinh sinh viên thực tập;

F Tổ chức đánh giá kết quả thực tập của học sinh sinh viên.

-  Quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên

F Nhận bài thi, kết quả thi từu giáo viên và các đơn vị khác;

F Tổ chức chấm thi;

F Phối hợp với phòng Đào tạo việc soát xét kết quả học tập của học sinh sinh viên từng học kỳ, năm học và khóa học;

F Lưu giữ kết quả học tập của học sinh sinh viên theo qui định.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo với sử dụng

F Lập kế hoạch và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, làm mô hình học cụ phục vụ giảng dạy, huấn luyện gắn liền với đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

F Hàng năm tổ chức soát xét và đề nghị Hiệu trưởng cải tiến, cập nhật chương trình đòa tạo cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xã hội;

-  Quản lý và khai thác tài sản, phòng học chuyên môn, phòng thực hành

F Quản lý và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị phòng học chuyên môn, phòng thực hành do đơn vị phụ trách;

F Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm;

F Đề xuất đầu tư, bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập;

F Định kỳ kiểm tra việc khai thác, sử dụng, bảo quản các phòng học chuyên môn, phòng thực hành.

F Phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và xây dựng Nhà trường

F Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

- Cơ hội Nghề nghiệp

F Sinh viên sau khi tốt nghiệp được khoa bố trí làm việc tại các công ty vận tải đường thủy nội địa và đường biển.

 F Có thể làm việc cho hầu hết các công ty vận tải thủy và cảng vụ đường thủy, công an đường thủy….

 Ban Lãnh Đạo

- Thầy Nguyễn Đình Long       - Trưởng khoa
- Thầy Hoàng Văn Sơn          - Phó trưởng khoa
- Thầy Nguyễn Mạnh Chinh      - Giáo vụ khoa

Giảng Viên/ Nhân Viên

- Thầy Phạm Ngọc Anh
- Thầy Lê Hồng Bình
- Thầy Nguyễn Văn Huệ
- Thầy Hoàng Văn Tâm
- Thầy Nguyễn Thịnh
- Thầy Huỳnh Trung Tín
- Thầy Phạm Bá Tiến
- Thầy An Hồ Vương

- Thầy Trần Thanh Phú


 Liên Hệ

Khoa Điều Khiển - Trường Cao đẳng GTVT đường Thủy II.
Số 33 – Đường Đào Trí – P.Phú Mỹ - Quận 7 – TP.HCM.
Điện thoại: 028.37850931
Email: khoadieukhien@gmail.com


thegioixinh.net thienhaso.com