Phòng ban

Phòng Khoa học - Đối ngoại

1. NHÂN SỰChức vụ: Trưởng phòng
Họ tên: Nguyễn Hữu LươngChức vụ: Phó Trưởng phòng

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Bình


2. GIỚI THIỆU 

Phòng Khoa học - Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng đào tạo là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ và sáng kiến kinh nghiệm phục vụ đổi mới công tác giảng dạy, học tập và phát triển nhà trường; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Lãnh Đạo Phòng

Thầy Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng

Nhiệm vụ: Phụ trách chung trong công tác quản lý, điều hành liên quan đến phòng.

-       Đề xuất và tham mưu cho Hội đồng khoa học của Trường về các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, ứng dụng KHCN; sáng kiến cái tiến trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và năng lực của nhà trường và công tác ĐBCLGDNN liên quan.

-       Phối hợp với các Khoa chuyên môn, phòng đào tạo tổ chức bồi dưỡng giáo viên, lập đề án phát triển trưởng, mở ngành học mới; biên soạn chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy, đồ dùng dạy học.

-       Tham gia Hội đồng tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, các Hội đồng thẩm định các đề tài, SKCT, GPCT cấp trường và thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo nội bộ.

-       Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế trong đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

-       Thực hiện, triển khai làm các báo cáo liên quan trong lĩnh vực của Phòng do Ban giám hiệu phân công.

Cô Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng

Nhiệm vụ: 

-       Giúp trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng

-       Tham gia công tác giảng dạy

-    Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Thầy Nguyễn Phi Long - Nhân viên

Nhiệm vụ: Thực hiện các công việc do Phòng phân công, cụ thể:

-       Phụ trách, tổ chức triển khai công tác quản lý “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008” cho 02 khoa và Trung tâm; “Hệ thống ĐBCLGDNN” theo yêu cầu của Bộ LĐTBXH.

-       Tham gia thành viên Hội đồng, Trưởng nhóm chuyên trách tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường.

-       Phụ trách công tác theo dõi công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của phòng.

-       Giáo viên kiêm nhiệm, quản lý Phòng thí nghiệm công trình của Trường.

-       Phụ trách công tác công đoàn.

-       Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Cô Nguyễn Thị Hoa Mai - Nhân viên
Nhiệm vụ: Thực hiện các công việc do Phòng phân công, cụ thể:

-       Tiếp nhận, thực hiện, quản lý các loại hồ sơ và làm thủ tục thanh toán liên quan tới phòng:

+ Các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, ứng dụng KHCN, SKCT, GPCT.

+ Hồ sơ liên quan đến biên soạn, thẩm định giáo trình/ tài liệu phục vụ giảng dạy cho các khoa chuyên môn đã thẩm định chuyển lên.

+ Hồ sơ tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

-       Tham gia là thành viên, Thư ký các Tiểu ban biên soạn, chỉnh sửa, thẩm định giáo trình (khi được phân công).

-       Là thành viên tham gia thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

-    Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Liên Hệ

Phòng Khoa học - Đối ngoại

- Trụ sở chính: số 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 083 7850 203

- Email: phongkhdn.dt2@gmail.com


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com