Phòng ban

Phòng Quản trị thiết bị

1. NHÂN SỰ
 

Chức vụ: Trưởng phòng
Họ tên: Trần Văn Sơn 


Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Trần Xuân Chiến
Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Bình
     


2. GIỚI THIỆU 


I. Chức năng
 1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện kế hoạch đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập phù hợp với quy mô phát triển của trường theo từng giai đoạn;
 2. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của Nhà trường.
II. Nhiệm vụ
 1. Nghiên cứu trình BGH các phương án, đề án, kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập phù hợp với nhu cầu của Nhà trường trong từng giai đoạn;
 2. Trực tiếp thực hiện công tác quản lý – bảo trì – tư vấn sửa chữa cơ sở vật chất thuộc các công trình xây dựng, vật kiến trúc theo phân cấp của BGH. Tổ chức trừ mối và khử trùng ở các khu vực trung của Trường và tại các đơn vị khi có yêu cầu;
 3. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ trì quản lý toàn bộ tài sản nhà trường bao gồm: đất đai, nhà cửa – vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ - dụng cụ, vật tư phục vụ giảng dạy (ngoại trừ xe phục vụ công tác, vật tư phục vụ cho hành chánh thông thường), . . . Có trách nhiệm lưu trữ và gìn giữ các hồ sơ, bản thiết kế, bản vẽ hoàn công các công trình xây dựng mới và sửa chữa lớn. Lưu trữ và cập nhật thường xuyên các cataloge, giấy tờ hồ sơ có liên quan đến máy móc thiết bị thí nghiệm, . . .
 4. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ trì tổ chức kiểm kê hàng năm (vào thời điểm 0 giờ ngày 01/01 của năm) và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu; ghi chép sổ sách tăng giảm tài sản thường xuyên trình BGH duyệt thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng; theo dõi việc cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị; tin học hóa việc quản lý tài sản trong trường thông qua phần mền quản lý tài sản.
 5. Phối hợp với các đơn vị trong Trường chủ trì lập kế hoạch và thực hiện mua sắm máy móc thiết bị ở tất cả các nguồn vốn theo đúng quy định của Nhà nước.
 6. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc sử dụng hóa chất – dụng cụ thí nghiệp theo định mức đã ban hành. Quản lý các khoản mua sắm vật tư, văn phòng phẩm (ngoài vật tư, văn phòng phẩm do Phòng TC – HC cung cấp) phục vụ cho giảng dạy, thực tập, NCKH của các đơn vị trong trường.
 7. Nghiên cứu đề xuất BGH về việc mua sắm – lắp đặt, quản lý – sửa chữa – bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và giám sát việc thực hiện Quy định PCCC trong toàn trường.
 8. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những hoạt động không phù hợp với thực tế để đề xuất và trình BGH sửa đổi và ban hành các quy định, quy trình quản lý của Trường, cụ thể như: Quy định về quản lý tài sản cố định – tài sản công cụ - vật liệu, quy định về phòng cháy và chữa cháy, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội phòng cháy và chữa cháy và chữa cháy cơ sở, Quy trình quản lý việc nâng cấp sửa chữa tài sản cố định (nhà cửa – vật kiến trúc, máy móc thiết bị), Quy trình mua sắm – bảo trì – điều động, thanh lý tài sản cố định, Quy trình tiếp nhận hàng viện trợ.          
   


Liên Hệ:

Đang cập nhật thông tin...
Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com