Phòng ban

Phòng Tài vụ

A. NHÂN SỰ

1. Nguyễn Thanh Diệu - Trưởng phòng – Kế toán trưởng.

2. Mai Nguyễn Hoàng Tuấn - Kế toán viên.

3. Trần Thị Thúy - Kế toán viên.

      4. Võ Hữu Hạnh - Thủ quỹ.

B. GIỚI THIỆU 

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính - kế toán và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Trường theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ:

- Quản lý tài chính và giá trị tài sản của Nhà trường;

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán tài chính đúng Luật kế toán và các chế độ, qui định có liên quan;

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn;

- Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi và kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện dự toán;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ theo qui định; soạn thảo, xây dựng các loại hợp đồng kinh tế của Nhà trường.

- Tổ chức thu đúng, đủ, kịp thời các khoản học phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Quản trị - Thiết bị định kỳ kiểm kê tài sản, xử lý các tài sản, thiết bị hư hỏng hoặc thất thoát theo qui định;

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chủ quản, của Ban giám hiệu và tổ chức ngoài trường;

- Cung cấp các thông tin tài chính theo yêu cầu của các đơn vị liên quan và cho Ban giám hiệu và các tổ chức ngoài Trường khi có yêu cầu;

- Các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.                               

Liên hệ: Phòng Tài vụ: - Điện thoại: (028) 3785 0276 - Fax: 028 3785 0280                         - Email: taivuduongthuy2@gmail.com

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com