Phòng ban

Phòng Tổ chức - Hành chính

08:23 | 13/04/2018


1. Chức năng:


Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác: Tổ chức – Cán bộ; Lao động – Tiền lương; hành chính tổng hợp và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Nhiệm vụ:

a.  Về công tác tổ chức – cán bộ:

+ Nghiên cứu trình BGH các phương án, kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức (cán bộ, giáo viên, công nhân viên); các phương án tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động phù hợp với quy mô phát triển của Nhà trường.

+ Xây dựng chức năng nhiệm vụ chung cho các đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Trường đồng thời xác định nhiệm vụ riêng theo từng chức danh của từng viên chức trong đơn vị;

+ Trên cơ sở đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đề xuất BGH kế hoạch về biên chế lao động tiền lương; thực hiện sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường;

+ Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, thực hiện công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển của Nhà trường;

+ Nghiên cứu và phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời đề xuất BGH điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối thu nhập trong Trường.

+ Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; thi tuyển dụng, nâng ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ trì thực hiện công tác lập hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền để xét tặng các danh hiệu thi đua theo chủ trương của Nhà nước;

+ Thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng lao động, nâng ngạch, bậc lương, thi đua, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, viên chức của trường;

+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục cho cán bộ, viên chức đi nước ngoài (nếu có);

+ Quản lý và cập nhập hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động hàng năm theo qui định. Cập nhập danh sách cán bộ, viên chức chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.

b. Về công tác hành chính văn thư, lưu trữ:

+ Tổ chức thực hiện công tác hành chính – văn thư, lưu trữ theo đúng qui trình quản lý văn thư – lưu trữ; tổ chức in ấn, đánh máy, phô – tô văn bản, đặt và  phân phối báo chí phục vụ cho các hoạt động của trường;

+ Đầu mối việc cập nhập công văn đi đến thường xuyên trên cổng thông tin điện tử và địa chỉ Email của Trường;

+ Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác;

+ Duy trì giờ giấc làm việc và tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định. Thông tin, theo dõi, đôn đốc tiến độ hoạt động của các đơn vị trong Trường;

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thu thập số liệu và dự thảo báo cáo để chuẩn bị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của Trường;

+ Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường và đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường;

+ Tổ chức mua sắm văn phòng phẩm và vật tư thông thường phục vụ hoạt động hành chính theo Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc theo đề xuất của các phòng, khoa đã được Ban Giám hiệu duyệt;

+ Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo qui định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho các cán bộ viên chức; sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo qui định của Hiệu trưởng;

+ Quản lý đóng mở phòng học theo đúng lịch học đã được Lãnh đạo nhà trường hoặc người được uỷ quyền phê duyệt. Vận hành, khai thác, sửa chữa các hư hỏng thông thường hệ thống điện – nước. Quản lý vệ sinh khu vực hiệu bộ và phòng học;

+ Điều phối sử dụng các phòng họp trong trường. Phục vụ nước uống và vệ sinh phòng họp Ban Giám hiệu, một số phòng làm việc của Ban Giám hiệu;

+ Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên Nhà trường;

+ Trực tiếp quản lý cây xanh thảm cỏ;

+ Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những hoạt động không còn phù hợp với thực tế để trình Ban Giám hiệu sửa đổi và kịp thời ban hành các quy định, quy trình quản lý của trường, cụ thể như: Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ, Quy định về quản lý và sử dụng điện thoại; Quy định về quản lý cây xanh – hoa kiểng – thảm cỏ và vệ sinh môi trường, Quy trình mua sắm văn phòng phẩm...;

+ Quản lý tài sản, thiết bị được giao;

+ Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng, chủ trì xử lý, giải quyết kịp thời các sự cố hoặc tình huống mới xảy ra trong phạm vi nhà trường nhằm đảm bảo tuyệt đối trật tự, an toàn và an ninh của Nhà trường;

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

*) Nhân sự:

1. ThS. Nguyễn Thị Hường

Trưởng Phòng

2. KS. Dương Hữu Nhật

Phó trưởng Phòng

3. KS. Vũ Thị Hiền

NV phụ trách công tác tổ chức

4. KS. Nguyễn Bá Cường

NV công tác chế độ chính sách – Tiền lương

5. CN. Lê Thị Hạnh

Nhân viên Văn thư

6. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Nhân viên phục vụ

7. Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên phục vụ

8. Nguyễn Văn Được

Nhân viên phục vụ

9. Lê Văn Hồng

Lái xe                                             

10.  Nguyễn Văn Hải

Bảo vệ

11. Nguyễn Tuấn Hải

Bảo vệ

12. Nguyễn Đức Thọ

Bảo vệ

13. Nguyễn Ngọc Hạnh

Bảo vệ

14. Nguyễn Thành Vinh

Bảo vệ

 

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com