GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Quyết định về việc giảm 70% học phí sinh viên hệ cao đẳng Học kỳ I năm học 2017-2018

Cập nhật ngày 6/11/2017

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2008 của Bộ LĐ-TB&XH về việc thành lập trường CĐ Nghề GTVT Đường thủy II và Quyết định số 705/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/05/2017 của Bộ LĐ-TB&XH về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II thành trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2008 của Bộ GTVT về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của trường CĐN GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐTII ngày 10/10/2017 của Trường CĐ GTVT Đường thủy II về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐ GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26/08/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

Xét đơn xin miễn, giảm học phí của sinh viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng phòng Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm 70% học phí 05 tháng (từ tháng 09/2017 đến hết tháng 01/2018) học kỳ I năm học 2017 – 2018 cho 172 sinh viên (danh sách kèm theo) thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Các Phòng, Khoa có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1170 / QĐ-ĐTII, ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II)
STT Họ và Tên MSSV LỚP KHOA Ghi chú
1 Dương Tuấn Anh C41ĐK0031 C41ĐK Điều khiển  
2 Nguyễn Mạnh Cường C41ĐK0028 C41ĐK Điều khiển  
3 Phạm Tiến Đạt C41ĐK0002 C41ĐK Điều khiển  
4 Huỳnh Văn Đẹp C41ĐK0003 C41ĐK Điều khiển  
5 Đỗ Xuân Đô C41ĐK0004 C41ĐK Điều khiển  
6 Nguyễn Minh Hân C41ĐK0005 C41ĐK Điều khiển  
7 Đặng Thái Hòa C41ĐK0006 C41ĐK Điều khiển  
8 Đỗ Minh Hoàng C41ĐK0007 C41ĐK Điều khiển  
9 Bùi Văn Hội C41ĐK0008 C41ĐK Điều khiển  
10 Trần Phước Hồng C41ĐK0009 C41ĐK Điều khiển  
11 Huỳnh Quang Huy C41ĐK0010 C41ĐK Điều khiển  
12 Nguyễn Phương Khoa C41ĐK0012 C41ĐK Điều khiển  
13 Lê Đức Luân C41ĐK0013 C41ĐK Điều khiển  
14 Trịnh Hồng Sơn C41ĐK0016 C41ĐK Điều khiển  
15 Nguyễn Hữu Thắng C41ĐK0017 C41ĐK Điều khiển  
16 Phạm Văn Thành C41ĐK0018 C41ĐK Điều khiển  
17 Lê Công Thuận C41ĐK0019 C41ĐK Điều khiển  
18 Trần Quốc Tỏa C41ĐK0020 C41ĐK Điều khiển  
19 Kiều Minh Trung C41ĐK0021 C41ĐK Điều khiển  
20 Nguyễn Văn Tuấn C41ĐK0022 C41ĐK Điều khiển  
21 Lê Thanh Tùng C41ĐK0023 C41ĐK Điều khiển  
22 Trương Nam Bắc C41M0001 C41M Máy - Điện  
23 Nguyễn Sỹ Chung C41M0022 C41M Máy - Điện  
24 Nguyễn Văn Đốm C41M0002 C41M Máy - Điện  
25 Nguyễn Anh Duy C41M0003 C41M Máy - Điện  
26 Nguyễn Đình Giang C41M0004 C41M Máy - Điện  
27 Hà Thanh Hiền C41M0018 C41M Máy - Điện  
28 Ngô Văn Hoàng C41M0005 C41M Máy - Điện  
29 Nguyễn Thái Hùng C41M0007 C41M Máy - Điện  
30 Nguyễn Miên C41M0009 C41M Máy - Điện  
31</