GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Quyết định về việc miễn học phí học sinh hệ trung cấp Đợt 1 học kỳ I năm học 2017-2018

Cập nhật ngày 9/11/2017

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2008 của Bộ LĐ-TB&XH về việc thành lập trường CĐ Nghề GTVT Đường thủy II và Quyết định số 705/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/05/2017 của Bộ LĐ-TB&XH về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II thành trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2008 của Bộ GTVT về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của trường CĐN GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐTII ngày 10/10/2017 của Trường CĐ GTVT Đường thủy II về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐ GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;

Xét đơn xin miễn, giảm học phí của học sinh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng phòng Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn học phí 05 tháng (từ tháng 09/2017 đến hết tháng 01/2018) đợt 1 học kỳ I năm học 2017 – 2018 cho 47 học sinh (danh sách kèm theo) thuộc đối tượng quy định tại Khoản 13, Điều 7, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Các Phòng, Khoa có liên quan và các học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ
ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1183 / QĐ-ĐTII, ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng)
STT Họ và tên MSSV LỚP KHOA Đối tượng Ghi chú
1 Ngô Trọng Hiếu T42Đ0004 T42Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
2 Trần Quốc Ninh T42Đ0001 T42Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
3 Lê Thanh Tùng T42Đ0003 T42Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
4 Đỗ Hồng Vân T42Đ0012 T42Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
5 Nguyễn Viết Phương T42ĐK0002 T42ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
6 Võ Nguyễn Quốc Thịnh T42ĐK0001 T42ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
7 Hoàng Nguyễn Gia Huy T42ĐK0003 T42ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
8 Trương Văn T42ĐK0003 T42ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
9 Lê Hồng Ân 43Đ0024 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
10 Lê Nguyễn Phúc An 43Đ0001 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
11 Nguyễn Chí Cường 43Đ0002 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
12 Nguyễn Đặng Trường Giang 43Đ0005 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
13 Nguyễn Minh Hậu 43Đ0006 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
14 Võ Thanh Hùng 43Đ0027 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
15 Trần Văn Khải 43Đ0007 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
16 Nguyễn Duy Khang 43Đ0008 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
17 Huỳnh Sơn Nam 43Đ0009 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
18 Huỳnh Thế Nhã 43Đ0010 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
19 Trần Trọng Nhân 43Đ0011 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
20 Trần Minh Phát 43Đ0012 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
21 Huỳnh Tấn Quang 43Đ0013 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
22 Đặng Trần Thái 43Đ0014 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
23 Đoàn Nhân Tín 43Đ0018 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
24 Nguyễn Cao Toàn 43Đ0019 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
25 Nguyễn Chí Toàn 43Đ0015 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
26 Nguyễn Thanh Toàn 43Đ0020 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
27 Đồng Vĩnh Tường 43Đ0021 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
28 Lê Thanh 43Đ0022 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
29 Phạm Xuân 43Đ0023 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
30 Phạm Thành Xuyên 43Đ0025 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
31 Nguyễn Hoàng Trung Hậu 43ĐK0001 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
32 Lê Hồng Phi 43ĐK0006 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
33 Bùi Minh Sang 43ĐK0008 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
34 Sái Minh Sơn 43ĐK0009 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
35 Trần Quốc Thắng 43ĐK0011 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
36 Nguyễn Văn Thanh 43ĐK0012 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
37 Trần Thanh Thiên 43ĐK0015 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
38 Nguyễn Trọng Tiến 43ĐK0013 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
39 Cao Thái Toàn 43ĐK0014 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
40 Lê Thanh Tuấn 43ĐK0017 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
41 Phạm Ngọc 43ĐK0020 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
42 Nguyễn Thị Thúy 43KT0002 T43KT Kinh tế Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
43 Mai Thị Kim Hiền 43KT0003 T43KT Kinh tế Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
44 Trần Thị Tuyết Nhi 43KT0004 T43KT Kinh tế Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
45 Nguyễn Kim Sang 43KT0005 T43KT Kinh tế Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
46 Nguyễn Hồng Anh Thư 43KT0006 T43KT Kinh tế Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
47 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 43KT0007 T43KT Kinh tế Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  Bình luận bài viết

Liên quan Sinh Viên

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách